PORTFOLIO

Publication ELEGANT Magazine
Photographer : Natalia Kovachevski
Model & Stylism : Clémence Troesh-Varlet
Location : Le Casino Venier